پاسخی به منکرین غدیر (۲۱)

موضوع : آیا اصل امامت در قرآن نیست؟

منکرین غدیر با طرح این سوال که :

“در قرآن درباره ی فروعات و برخی جزئیات آیاتی آمده ، چرا درباره ی امامت که بنظر شما جزو اصول دین است هیچ آیه ای نیامده است ؟”

می خواهند در اعتقاد شیعیان نسبت به اصل امامت شبهه ایجاد کنند .

پاسخ اینست که هیچ یک از اصول و فروع دین در قرآن بصورت “مفصل” ، بنحوی که نیاز به توضیح توسط روایات نداشته باشد نیامده است.