هیچیک از اصول یا فروع دین بصورت جزئی و کامل در قرآن ذکر نشده

بلکه در قرآن بصورت مجمل آماده و توضیحش در روایات ذکر شده است.