کلیپ تصویری : شرح و تفسیر سوره ی قدر از روایات

موضوع : اتمام حجت بر منکرین غدیر

— روایتی ناب از امام صادق صلوات الله علیه به نقل از امیرالمومنین صلوات الله علیه درباره ی اتمام حجت پیامبر صلی الله علیه و آله بر ابوبکر و عمر برای اثبات زنده بودن امام در هر دوره ای

— احتجاج پلکانی و قدم بقدم پیامبر بر ابوبکر و عمر برای اثبات زنده بودن امام در هر زمان را یاد بگیریم و برای تبلیغ امام زمان در رسانه های موجود تبلیغ کنیم.