پاسخی به منکرین غدیر ۱۹

 

موضوع : اثبات حقانیت شیعه با سوره ی قدر

 

— چرا اولی و دومی در شب قدرِ هرسال هراسان می شدند ؟

— آیات سوره ی قدر دلیلی است بر لزوم زنده بودن امام در هر زمانی .