پاسخی به منکرین غدیر (۱۶)

موضوع : احادیث پیامبر در معرفی اسامی ائمه از کتب شیعه و سنّی.
جنگ زرگری تماس گیرنده ی وهابی با شبکه ی وهابی برای انکار اسامی ائمه که پیامبرصلی الله علیه و آله فرموده اند.