تبانی شبکه ی وهابی کلمه با همدستش که بدروغ خود را شیعه معرفی کرد و ادعای نبودن یک حدیث در معرفی ائمه ۱۲ گانه

از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله ‌.

پاسخ البرهان و ارائه ی ۱۱۲ حدیث صحیح از کتب شیعه

در معرفی یک یک ائمه علیهم السلام