نحوه ارتباط میان راهکار امام صادق و امام عصر درباره ی ظهور 

بررسی راهکارهای منتهی به ظهور (۲۱)

— روایت امام صادق صلوات الله علیه ( فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب ….) که راهکاری برای برون رفت از غیبت است با آنچه امام عصر ارواحنافداه در توقیع به شیخ مفید در مورد راهکار برون رفت از غیبت فرمودند ( ولو ان اشیاعنا….) چه نسبت و ارتباطی با هم دارند؟

— مثالی ساده برای معنای ” نوع ظهورخواهی”

— در بیان علت اهمیت نوع ظهورخواهی :
مشکل زبیر چه بود که با اینکه برای به حکومت رسیدن امیرالمومنین صلوات الله علیه بسیار هزینه کرد (حضرت را برای رسیدن به حکومت میخواست) ولی پس از بحکومت رسیدن حضرت در مقابلشان ایستاد؟

موضوع : نحوه ارتباط میان راهکار امام صادق و امام عصر درباره ی ظهور 

 

 

— روایت امام صادق صلوات الله علیه ( فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب ….) که راهکاری برای برون رفت از غیبت است با آنچه امام عصر ارواحنافداه در توقیع به شیخ مفید در مورد راهکار برون رفت از غیبت فرمودند ( ولو ان اشیاعنا….) چه نسبت و ارتباطی با هم دارند؟

— مثالی ساده برای معنای ” نوع ظهورخواهی”

— در بیان علت اهمیت نوع ظهورخواهی :
مشکل زبیر چه بود که با اینکه برای به حکومت رسیدن امیرالمومنین صلوات الله علیه بسیار هزینه کرد (حضرت را برای رسیدن به حکومت میخواست) ولی پس از بحکومت رسیدن حضرت در مقابلشان ایستاد؟