پاسخی به منکرین غدیر (۱۳)

موضوع – اعتقاد به وجود امام یکی از مهمترین و اصلی ترین اعتقادات ما شیعیان و محور سایر اعتقادات و در واقع قلب اعتقاد شیعه است .
– بیشترین تلاش منکرین غدیر ایجاد شبهه برای خدشه دار کردن ضرورتِ امام در میان جامعه شیعه است .
– تفسیر سخیف آیه ۱۶۵ سوره نساء ، توسط منکرین غدیر و پاسخ به آن .