طرح مبلغین غدیر (۱)

افضلیت عید غدیر نسبت به اعیاد دیگر
اعمال مخصوص عید غدیر
یک روز غدیر معادل یک ماه رمضان
ساده ترین مسیر بهشت.
——————————

سوال ماه اول ( محرم)

چه تفاوتی ( از نظر تعداد) بین آزاد شدگان از آتش جهنم در ۱- هر روز از ماه رمضان ۲ – شبهای جمعه ی ماه رمضان ۳- شب قدر ۴- لیله الجوائز با یک روز عید غدیر وجود دارد و علتِ آن ( مغیّر = تغییر دهنده) چیست؟