کلیپ تصویری : امامت مقامی است الهی

— تلاش غاصبین، از جمله مامون ، انکار الهی بودن منصب امامت و تلاش ائمه ، از جمله امام رضا صلوات الله علیه اثبات الهی بودن منصب امامت بوده است.