کلیپ تصویری : امام زمان علیه السلام در انتظار وفاداران
(۱:۴۱دقیقه)

تا وقتی امام زمان علیه السلام در غیبت باشند معلوم میشود نوع ظهور خواهی ما شیعیان بر محور وفای بعهد امام که در غدیر تعیین شد ، نیست.