کلیپ تصویری : پاسخی به منکرین غدیر (۲۲)

موضوع : امام علیه السلام در هر صورت برترین است !

— منکرین غدیر در تفاسیرشان با نام امیرالمومنین صلوات الله علیه همان کاری کردند که اهل کتاب پس از پیامبرشان با تورات و انجیل کردند یعنی آنها نام پیامبر اسلام را ترجمه کردند تا شناخته نشود ، منکرین غدیر نیز در تفاسیرشان نام “علی” که در آیات ۵۰ سوره ی مریم و آیه ی ۴ سوره زخرف آمده را ترجمه کردند تا نام “علی” که بصراحت آمده مشخص نشود بعد شبهه مطرح می کنند که با وجود اهمیت موضوع امامت از نظر شیعه چرا نام حضرت علی در قرأن نیامده است؟

— حتی اگر نام حضرت علی صلوات الله علیه در قرآن نیامده باشد وقتی نمی توان مثلا آیه ی ذوی القربی را جز بر ائمه تطبیق داد و نمشود فضائلی که برای آنها فرموده است را منکر شد میتوان گفت خداوند با ذکر عناوینی که جز بر امام قابل تطبیق نیست ضمن معرفی امام ، فضائلی هم برایشان ذکر کرده که اگر در همه جای قرآن اسم خاصشان را میبرد مثل اکنون نمی شد فضائلشان را برای همگان بیان کند .

از این بالاتر آنست که بگوئیم حتی بدون اینکه فضائلی که در قرآن آمده با ذوی القربای پیامبر تطبیق دهیم ، هر عاقلی که سابقه ی ایمان امیرالمومنین – نسبت آن حضرت با پیامبر – جانفشانیش های حضرت در راه اسلام و پیامبر را در تاریخ بخواند به افضلیت آنحضرت بر بقیه اعتراف می کند.

بدون شک هیچکس در هیچ فضیلتی بر ائمه پیشی نگرفته است .