امام محور خلقت

موضوع : ۱ — امامت ماده امتحانی بشر است :

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه ی غدیر امام را بعنوان ماده ی امتحانی معرفی کردند که در صورت تکذیبش انسان هلاک می شود .

 

 

امام محور خلقت، ضرورت وجود امام و حجت آسماني در هر زمان، از ديرباز در بيان پيشوايان و انديشمندان ديني مطرح بوده و بر آن دلايلي اقامه شده است. غيبت و عدم حضور ظاهري امام مهدي علیه السلام و سوالات مربوط گوياي آن است که وجوب وجود امام معصوم بر کره زمين و آثار مترتب بر وجودشان به تحليل بيش تري نياز دارد. از اين رو، ما همچنان با اين پرسش روبه رو هستيم: وجوب وجود امام معصوم و حجت خدا با بدن عنصري و خاکي بر روي زمين حتي در صورت غيبت ايشان چگونه قابل تبيين بوده و چه آثاري بر آن مترتب است؟ به نظر مي رسد دليل واسطه فيض از مهم ترين دلايل ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان باشد، تا در پرتو اين حقيقت، وجود امام مهدي علیه السلام حتي در حالت نهان زيستي ضروري باشد. در اين کلیپ با تحليل جايگاه و نقش فاعلي امام در پيدايش موجودات، به جايگاه امام در دوام و بقاي موجودات پرداخته و اثر وجودي امام را با عنوان تحقق بخش هدف خلقت، امام هدف غايي خلقت، امام محور خلقت، و امان بودن امام براي مردم بررسي مي کند. اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و با تکيه بر آيات نوراني قرآن در صدد تبيين اين واقعيت است.