امام وسیله ی توازن و تعادل عالم است

 

— بین مرتبه ی دوم که می گوئیم ” بابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی” و مرتبه ی سوم مطالبی می گوئیم ، خلاصه اش اینست که اعتراف می کنیم اصلا مسیری که شما ائمه تعیین می کنید منتهی بخدا می شود ، تعیین و اندازه ی رزق و روزی مخلوقات و توازن و تعادلی که در دنیاست بخاطر وجود شماست ، فقط بوسیله ی پیروی از راهنمائی شما میشود سلوک کرد.

— به بهانه ی روایت “نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ماشئتم” نباید امام را در آنچه جزو شوونات خداست وارد کرد ،مثلا خالقیت و رازقیت از شوونات خداست که نباید به امام نسبت دهیم.