کلیپ تصویری شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( جلسه ی ۲۱)
(۱۷ دقیقه)

موضوع : امضاء ۵ برگه با نثار دارائی

— نگاهی متفاوت به ۵ مرتبه “بابی انتم و امی…” که در زیارت جامعه آمده است.

— در قبال این جان نثاری سزاوار است چه کنیم؟