بعضی از روحانیون منکر تزکیه نفس ومراحل آن میشوند وکتابهای حضرت استاد را به یک نوعی رد میکنند .هرچند که میدانیم راه تزکیه نفس حق بوده واین افراد با این حرفهاشون سد عن سبیل الله می کنند.هرچند میدانیم پای منبر این افراد نبایستی رفت ولی بعضی از افرادی که کاری به تزکیه نفس ندارند می گویند ما مجلس این روحانی میرویم .نه این روحانی بلکه هرکس دیگری واستناد به روایتی از اهل بیت علیهم السلام به این مضمون می کنند که در مجالس شرکت کنید و حرفهای خوبشان راقبول کنید وحرفهای بدشان رانپذیرید لطفا درمورداین روایت ودراین زمانه پای منبر چه کسی برویم توضیحاتی بفرمایید.

 

 

 

از اینجا دانلود کنید!