اورژانسی ترین نیاز ، حاکمی الهی

آنچه که غیر قابل انکار هست این هست که دنیا در یک موقعیت بحرانی قرار دارد نه اینکه الان این موقعیت ر داشته باشد اگر ما زندگی سالمی که خدای تعالی از طریق معصومین صلوات الله علیهم در روایات و در آیات قران برای ما بیان کردند که بشر می توانسته داشته باشد اگر مرور بکنیم و دقت بکنیم متوجه می شویم از همان زمانی که مدیریتی که می خواست از طرف معصومین  صلوات الله علیهم انجام بشود توسط انسان  پشت پا زده شد و از همان زمان زندگی دنیایی انسان،  زندگی معنوی انسان، دچار بحران شد و نیاز به یک حاکم الهی کامل محسوس است.