۱- آیا اهل سنت که واژه ی ولی را غیر از سرپرست و جانشین معنی می کنند، اگر بدانند که ابوبکر با همین واژه خود را ولّی امر مسلمین معرفی کرده، همین نظر را دارند!؟

ابوبکر پس از رسیدن به خلافت در خطبه هایی با استفاده از کلمه “ولی” خود را ولی امر مسلمین خوانده است:
قال ابوبکر: … یا ایها الناس فقدولیتکّم…فاختارونی علیهم والیا…فانی وَلّیتُهذا الامر

این مطلب در کتب زیر از اهل سنت آمده است :
۱- انساب الاشراف تالیف بلاذری (جلد ۱ ص ۲۵۴ )
۲- عیون الاخبار تالیف ابن قتیبه دینوری (جلد ۱ ص ۳۴ )
۳- طبری و ابن کثیر در کتب تاریخشان (ص ۲۳۷ _۲۳۸ )
۴- البدایة و النهایة (جلد ۶ ص ۳۰۱ )
۵- تاریخ یعقوبی (جلد ۲ ص ۱۲۵ )

 

۲- آیا اهل سنت که واژه ی ولی را غیر از سرپرست و جانشین معنی می کنند، وقتی بدانند که ابوبکر برای تعیین عمر بعنوان جانشین خود از همین واژه استفاده کرده، همین نظر را دارند!؟

قال ابوبکر… قدوَلَّیتُ علیکم خیرکم … وَلّیتُ لکم عمر…فی ولایة عمر…

این مطلب در کتب زیر از اهل سنت آمده است:
۱) منهاج السنة النبویه (جلد ۶ ص ۱۵۵ و جلد ۷ ص ۴۶۱)
۲) تاریخ المدینه المنوره (جلد ۲ ص ۶۷۱)
۳) الکتاب المصنف فی الاحادیث و الآثار (جلد ۸ ص ۵۷۴)
۴) معجم جامع الاصول فی احادیث الرسول (جلد ۴ ص ۱۰۹)
۵) الثقات (جلد ۲ ص ۱۹۲ و ۱۹۳)

 

۳- آیا اهل سنت که واژه ی ولی را غیر از سرپرست و جانشین، معنی می کنند؛ وقتی بدانند که عمر با همین واژه خود را ولی امر مسلمین معرفی می کرد، باز همین نظر را دارند!؟

خلیفه دوم پس از بیعت گرفتن از مردم و در طول دوران خلافت در خطبه ها با استفاده از کلمه “ولی” خود را ولی امر مسلمین خوانده است!
قال عمر بن خطاب: … انی قد وَلّیتُ علیکم…

این مطلب در کتب زیر از اهل سنت آمده است:
۱) انساب الاشراف تالیف بلاذری (جلد ۳ ص ۴۱۲)
۲) تاریخ طبری (جلد ۲ ص ۴۹۰ و ۵۷۲)
۳) البدایة و النهایة (جلد ۷ ص ۷۹)