سوال :

با وجود دعا و استغاثه ای که شیعیان بدرگاه خداوند می کنند علتِ اینکه تاکنون ظهور نشده چیست ؟

 پاسخ :

 مگر برای محقق شدنِ امر فرج فرموده اند همه ی شیعیان “دعا” کنند؟ ( نه اینکه دعا مؤثر نیست), هر چند دعا , تأثیر خودش را دارد ولی اعتقاد به تأثیر دعا , نباید تصور شود می تواند جایگزینِ آنچه بعنوانِ رمز و کلیدِ پایان یافتنِ غیبت و تحققِ ظهور معرفی کرده اند بشود , به تعبیر دیگر ” دعا” اگر با شرایطش انجام شود می تواند از مصادیقِ “اجتماعِ قلوب نسبت بادای تعهد بحضرت” که همان کلید ظهور است باشد.
پس هرگاه “اجتماع قلوب نسبت بادای عهد” که با مولایمان داریم , عملاً انجام شود , مطابق آنچه خودشان فرموده اند ان شاءالله ظهور خواهد شد و همین که تا کنون در موقعیت هائی که فرمودید ظهور نشده معلوم می شود آن دعاها برخاسته از اجتماع قلوبی که انتظارش را دارند نبوده است.