بدون توقیع هم ، وفا بعهد امام ضروریست

بدون در نظر گرفتن توقیع ، روایات دیگری هم هست که معنای توقیع ( وفای بعهد امام) را از شیعیان می خواهد.