باسمه تعالی

کلیپ تصویری راهکار برون رفت از غیبت (۲۴)

موضوع : برآمدن اورژانسی ترین نیاز دنیا توسط شیعیان

— اگر دفع امام از جایگاهی که خدا برای او میخواهد برایمان از همه ی سختی های دوران غیبت ناگوارتر باشد علامت وفای بعهد ما نسبت به امام است.

— اورژانسی ترین نیاز دنیا که حکومت امام بر دنیاست توسط شیعیان برآورده می شود.

— نیاز به حکومت امام در همه دورانها اورژانسی ترین نیاز جوامع است.

— چرا اگر درخواست ظهور با انگیزه ی فرج برای شیعیان باشد تا پیمانه غیبت پرنشود خدا اذن ظهور را صادر نخواهد کرد؟

— آیا دعا بدون توجه به انگیزه ی فرَج برای اهل بیت برای تحقق ظهور موثر نیست؟

— خدا فقط وقتی اذن ظهور را صادر می کند که از او فرَج اهل بیت را بخواهیم ( مگر پیمانه ی غیبت پرشود) ، باین خاطر باید میان فرَج شیعیان و فرَج اهل بیت تفاوت قائل شویم و خواستار فرَج اهل بیت از خداوند شویم تا اذن ظهور را صادر کند.
چرا وقتی هنگام خرید ، اشتباهی در بیان درخواست داشته باشیم و فروشنده بفهمد همان که درست هست را بما عرضه می کند ولی وقتی بجای درخواست فرَج اهل بیت ، فرَج شیعیان را از خدا میخواهیم خدا درخواست ما را اصلاح نمی کند ؟ (اشتباهمان را نادیده نمی گیرد)

— اذن الهی برای صدور فرمان ظهور ، هم وقتی است که شیعیان در وفای بعهد امام اجتماع قلوب کنند و هم موقعی است که تا زمان پرشدن پیمانه ی غیبت شیعیان کاری برای وفای بعهد امام انجام نداده باشند ( تا آنموقع اگر شیعیان ظهور خواهی را با انگیزه ی فرَج برای شیعیان بکنند خدا خواسته ی آنها را ویرایش نخواهد کرد).