بهترین تبلیغ امام  دفاع از امامت امام است

کلیپ تصویری جلسه ی شماره ی (۲۰)

از دوره ی آموزشی ” امام شناسی از منظر ادعیه و زیارات”

 

— تبلیغ هرشیعه برای امام باید دفاع از امامت امام باشد.

— مناظراتی که ائمه در دفاع از امامت ائمه کرده اند بهترین نوع دفاع از ائمه است و لازمست شیعیانی که مایلند در جهت مهدویت فعالیت کنند همانچه معصومین در دفاع از امام بیان کرده اند را بصورتهای مختلفه در میان جامعه منتشر کنند

–امروزه منکرین غدیر بوسیله ی رسانه های پیشرفته به اصل امامت هجوم آورده اند و ما موظفیم بیشتر از همه در دفاع از امام کار کنیم

— نقل یکی از مناظرات امام رضا صلوات الله علیه با رئیس منکرین غدیر یحیی بن ضحاک سمرقندی.