پاسخی به منکرین غدیر ( ۱۱ )

موضوع – بیان تناقضاتی که در گفتار و رفتار منکرین غدیر وجود دارد .
– روش حضرت زهرا سلام الله علیها برای اثبات حقّ خودشان در باره فدک نسبت به ابوبکر که می گفت فقط باید به قرآن استناد کرد (و بعد از غصب فدک به روایتی کذب استناد کرد) چه بود و چگونه با استناد به قرآن برای او حجت آوردند ؟
– نمونه یکی از مضحک ترین نظرات منکرین غدیر در مورد یکی از امور بدیهی که مبتلا به انسانهاست ، همراه با خاصیت نام عمر (در یک کلیپ از منکرین غدیر !)