در کتاب مرحوم حاج ملا آقاجان زنجانی نوشته شده است که وقتی روح، معنویات را مجسم در مقابل خود ببیند چشم دلش باز میشود سوال این است استاد چطور معنویات را مجسم در مقابل خود ببینیم و چه عاملی باعث میشود چشم دلمان باز شود؟و اینکه نوشته شده است وقتی روح ( ذائقه،شامه و سامعه) را تحت تاثیر قرار داد نوبت به قوای بینایی می رسد.

 

 

 

دانلود از اینجا