فایل صوتی شرح موضوعی خطبه ی غدیر (۲)

ترجمه و توضیح فرازهای خطبه ی گرانسنگ غدیر