فایل صوتی شرح موضوعی خطبه ی غدیر (۱)
(۵۸:۵۰ دقیقه)

ترجمه و توضیح فرازهای خطبه ی گرانسنگ غدیر