تفاوتی که امام با ما دارد قابل درک و فهم ما نیست

 

شرحی بر زیارت جامعه کبیره (۱۹)

– بین مرتبه ی سوم که می گوئیم بابی انت و امی و…..و مرتبه ی چهارم چنین بیان کرده اند که در عین شباهتی که امام از نظر بدنی با ما دارند ولی هیچ سنخیتی روحشان و کمالاتشان با ما ندارد و قابل درک و فهم ما نیستند و احدی قابل مقایسه با آنها نیست.