تفاوت معنای ملاقات و مشاهده در توقیع


هریک از واژه ها در قرآن و روایات بصورتی دقیق بکار رفته اند که شبیه معجزه عمل می کنند و راهگشای بسیاری از شبهه ها و سوالاتند .

چنانچه در زندگی ائمه ی پس از امیرالمومنین دقت کنیم متوجه محدودیت هائی در ارتباطشان با شیعیان می شویم ، در ابتدا عموم شیعیان می توانستند امام را “مشاهده” نمایند ، کم کم این مشاهده تبدیل به “ملاقات” های خصوصی شد .

حضرت در توقیع ، عدم وفای شیعیانی که در زمان امام عسکری به بعد بودند را عامل تاخیر در ملاقاتها(ئی که نصیب برخی میشد) و وفای بعهد امامت را (برای زمان صدور توقیع به بعد) وسیله ای برای “مشاهده” = ظهور ، مثل همان نوعی که در ابتدا بوده بیان می کنند ، یعنی راه رسیدن بظهور را میفرمایند.