تقدیر عقب افتاده را چگونه بخواهیم ؟

با وجودی که خداوند در آیه ی ۳ از سوره ی مائده میفرماید “الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا” چرا در دعای ندبه از خدا میخواهیم نعمتش را با دادن امام برما تمام کند؟ ( و اتمم نعمتک بتقدیمک ایّاه امامنا)

هرچند وقتی در غدیر بیعت گرفته شد خداوند فرمود “اتممت علیکم نعمتی” ولی بعد از پیامبر با بی وفائی مسلمین و کنار گذاشته شدن امام که به غیبت امام زمان نیز منتهی شد اتمام نعمت کارآئی اش را از دست داد و باین خاطر در دعای ندبه اتمام دوباره ی نعمت یعنی همان کاری که بخاطر آن آیه نازلشده بود (قرار گرفتن امام در جایگاه حاکمیت پس از پیامبر) را از خدا میخواهیم ( برگشت امام بهمان جایگاه بوسیله ی ظهور)