كليپ تصويري : تلاش ائمه براي تفهيم حق حکومت امام

 

— عارفا بحقه که در برخی روایات آمده و شبیه آن در توقیع ذکر شده يعني عارف به حقي كه امام درحكومت دارد.

— در بسياري از روايات موضوع حق امام آمده است .

— معاني واژه ها جابجا شده ، امر بمعروف و نهي از منكر معناي عرفي بخود گرفته است .

— لازمست درچيدمان اصول و فروع دين بازنگري شود ، امر بمعروف و نهي از منكر جزو اصلي ترين اصول دينست و راس أن فرمان به پيروي از موضوع غدير میباشد.