پاسخی به منکرین غدیر (۱)

 

تنها حدیثی که در میان شیعه و سنّی از پیغمبر اکرم حدود ۱۱۰ راوی دارد ، فقط حدیث غدیر است .

تلاش و مبارزه منکرین غدیر برای انحراف افکار از حقیقت غدیر .