پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مجلسی که انصار نزدشان بودند عمدا فرمودند “برایم کاغذ و قلمی بیاورید تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید” و عمر واکنش نشان داد و گفت حسبنا کتاب الله …….

سوال: آیا عمر مانع کاری شد که جزو رسالت پیامبر بود؟ آیا خدا و پیامبر رودست خوردند؟

پاسخ : خیر پیامبر به هدف روشن کردن راه پیش پای مسلمین برای بعد از خود عمدا در آن مجلس آنچنان فرمودند چون می دانستند عمر واکنش نشان خواهد داد که از همان موقع تا امروز واکنش او (توهین به پیامبر) وسیله ای برای تشخیص دوست از دشمن و در واقع هدایت از گمراهی باشد ، پس هدف پیامبر تامین شد : روشن کردن راه و مشخص کردن هدایت از ضلالت .