در برخی از کلمات و واژه های قرآنی (از نظر ما) ابهاماتی وجود دارد که لازمست برای دستیابی به معنائی که خداوند از کلام خویش در نظر داشته — البته با کمک روایات معصومین صلوات الله علیهم — این ابهام زدوده شود ، مثلا خداوند در آیات متعددی از انواع عذاب برای اهلش نام برده است ، عذاب : عظیم ، غلیظ ، شدید ، الیم ، مقیم ، بئیس و…. خداوند از این تفاوت در نامگذاری هدفی داشته است و گرنه چرا عذاب را برای افراد مختلف ، بصورت های متفاوت نام برده است؟ لذا معتقدیم باید برای زدودن ابهام و رسیدن به منظور خداوند به روشی که گفته شد عمل کنیم .

گاهی هم آیات قرآن معنائی فراتر از معنای واژه ها و کلمات دارند (صرفِ نظر از داشتن یا نداشتن ابهام) که در اینگونه موارد نیز برای فهمیدن مراد جدی خداوند باید به روشهائی که متکی به روایات معصومین صلوات الله علیهم باشد عمل کنیم .
مثلا با توجه به اعتقادی که به عصمت پیامبران و اوصیائشان داریم ، برای اینکه معنای تاثیری که شیطان در یوشع ، وصی حضرت موسی داشت را بفهمیم ( برای دریافت منظور جدی خداوند از آیه ی ۶۳ سوره ی کهف) باید به روشی که گفتیم متوسل شویم .

پس در بسیاری از موارد مراد جدی خداوند عین همان که در قرآن استعمال شده نیست ( فراتر از معنای واژه ها و کلمات است) و جزئیات و تفصیل آن در دیگر آیات و روایاتِ صحیح معصومین صلوات الله علیهم آمده است .

توضیحِ هریک از آیات قرآن اگر مطابق آنچه معصومین صلوات الله علیهم فرموده اند باشد و از آن فرموده قصد و هدف خداوند از نزول هریک از آن آیات فهمیده شود ، اصطلاحا تفسیر نام دارد.

اگر آیات قرآن به غیر از این روش توضیح داده شوند همان تفسیر به رای است که از شرّ آن بخداوند پناه می بریم.

تفسیر در این بخش :

آنچه در این بخش بعنوان ” تفسیر قرآن” ارائه می شود توضیحاتی است از مجموع چنین تفاسیری که با قلم مروج الاسلام گنجی فرد نوشته شده است.

آیاتی که ذیلا ذکر می شود در روایات معصومین صلوات الله علیهم به وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداه تفسیر شده است .