شرح دعای عرفه (۳)

 موضوع :

توضیحی درباره ی نوعی از شکر گزاری که در دعای عرفه آمده است.