راهکارهای منتهی بظهور در روایات (۱۳)

موضوع : توضیحی درباره ی برخی فرازهای نامه ی اول امام زمان علیه السلام به شیخ مفید.

— نبودن رهبر الهی میتواند موجب هلاکت همگان شود.

— خصوصیات منحصر بفرد غدیر.

— در راس موضوعات غدیر گرفتن عهد و بیعت برای حق حاکمیت امام است.

— ارتباط پشت سر انداختن عهد امامت با ذلت و خواری و وجود مشکلات که دامنگیر جامعه شده است.

— خواست قلبی شیعیان به امام زمان علیه السلام چگونه باید بشود تا موجب ظهور شود ؟

— امام با اینکه جایگاه ما را می شناسند مراعاتمان می کنند و فراموشمان نمی کنند ولی ما جایگاه امام را نمی شناسیم و فراموششان می کنیم.