معرفی بخش راهی بسوی ظهور و مطالبی که در این بخش ارائه می گردد.