شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( ۴ )

امام هادی علیه السلام در طبقه ششمِ دورنمای زیارت جامعه کبیره ، جامه عمل پوشاندنِ امام به حقایقِ با عظمتی را در ۱۴ فراز ، بصورت ۱۴ شاهراه به ما نشان میدهند . که از ..فعظمتم جلاله …شروع میشود …تا و جاهدتم فی الله حقّ جهاده ، می باشد .
امام هادی علیه السلام تاثیراتِ گشودن آن ۱۴ شاهراه را ، در ۸ فراز در زیارت جامعه کبیره برای ما بیان میفرمایند .
این تاثیرات عملی از …حتّی اعلنتم دعوته ….تا وصدقتم من رسله من مضی .. می باشد .