جز بر عهد غدیر منطبق نیست

سوال و پاسخ

گفتگو با جناب آقای مهندس فرنام مهر

— چرا عهدی که در توقیع است را به عهد امامت منطبق می کنید؟