باسمه تعالی
ویدئو جشن عید غدیر ۱۴۴۱ 

موضوع :

ذکر شواهدی از روایات معصومین ، صلوات الله علیهم ، درباره ی تاثیر ولایت در :

۱ – عالم ارواح ۲ – عالم ذر ۳ – دنیا ۴ – آخرت .

این جلسه شامل :

الف : مصاحبه با آقای تیمور زاده ، حافظ خطبه ی غدیر ، آقای دلیری ، مترجم هیئت و مداحی است .

ب : همچنین ، طرح سوال از بینندگان  ( با توجه به مطالب گفته شده در جلسه ، با ذکر شواهد روائی ، تاثیر ولایت معصومین صلوات الله علیهم را در عالم ارواح ، عالم ذر ، دنیا و آخرت ذکر کنید ، مهلت ارسال پاسخ بسامانه ی ۳۰۰۰۷۳۳۳۱۳ تا پایان سال قمری جاری می باشد.)