حدیث قرطاس ضربه ای بر منکرین غدیر

 

در این کلیپ ۴ موضوع مهم مورد بررسی دقیق قرار گرفته است :

— شرح مبسوطی درباره ی حدیث دوات و قلم

— توهین عمر به پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله.

— ذکر مستنداتی از منکرین غدیر در اینباره .

— علت فرمان پیغمبر به آوردن دوات و قلم .