کلیپ تصویری نقائص مخالفین (۳)
(۱۱:۵۳ دقیقه)

حدیث قرطاس ، ضربه ای بر منکرین غدیر ( نسخه ی دوم)

— یکی از تلاشهای موثر پیامبر ، صلی الله علیه و آله ، برای روشنگری نسبت به غاصبین حق حکومت ائمه حدیث قرطاس است.

— هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از طرح موضوع کاغذ و قلم برای نگاشتن وصیت آشکار کردن خبث طینت عمر بن خطاب بود تا امتهای آینده او را بشناسند و باین وسیله از بی وفائی نسبت بعهد امامت دست بردارند.