راهی بسوی ظهور

(عوامل تضعیف شیعیان)

حفظ سنتهای غلط با روش مخالفین