موضوع : ۳ – خلقت عالم بخاطر محبت به اهل بیت .

خداوند اهل بیت را مخازنی از علم و حلم و حکمت و ….. قرار داد و راه رسیدن به رضایتش را از مسیر محبت و ارادت به اهل بیت تعیین کرد تا هرکس طالب خداوند است توشه ی راهش را از این معادن دریافت کرده و راهی بسوی معبود بیابد ( وهرکس بدرگاهشان سر نساید از داشتن آنها و طبعا رسیدن به اعتقاد درست نسبت بخداوند محروم بماند)

 

امام محور خلقت

 (قسمت سوم)

 

 

از نشانه های محبت اهل بیت علیهم السلام آن است كه انسان هر آنچه را كه آنها بپسندند، بپسندد. و هر آنچه را كه زشت و پلید بدانند، پلید بداند. دوست داشتن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تقوای الهی و دلی پاک می خواهد. شیدای اهل بیت علیهم السلام باید دوستی خویش را در عمل نشان دهد وگرنه علاقه ظاهری نمی تواند صدق گفتار ایشان را ثابت كند. علی علیه السلام می فرماید: « هر که ما را دوست دارد باید مثل ما عمل کند و لباس پرهیزگاری را جامه و پوشش خود قرار دهد». كسی كه می خواهد محب و دوستدار واقعی ائمه اطهار علیهم السلام باشد، باید معیارهای عاشقی و محبت را رعایت كند تا كلام و رفتارش با هم همگون بوده و چهره ی نفاق گونه زدوده شود. در این راه می توان یاران امام حسین علیه السلام را الگویی برای خود برگزید.