توضیح برخی فرازهای نامه ی اول امام زمان به شیخ مفید.

عهد گرفته شده ای که باید شیعیان به آن وفا کنند کدامست؟

دعا با چه انگیزه ای برای “ظهور” راهگشاست؟