شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( ۲ )

با نگاهی از خارج به زیارت جامعه کبیره ، گوئی آن را بصورت یک ساختمان حدود ۲۰ طبقه میبینیم که در هر طبقه از آن (فرازهای زیارت) ، معارف خاصّی از معصومین صلوات الله علیهم وجود دارد .
– طبقه اول سلامهاست ، که شامل ۵ سلام هست و هر کدام از آن سلامها که معارفی ازاهل بیت عصمت و طهارت علیها سلام به ما میدهد را امام هادی علیه السلام بیان فرموده اند .
– طبقه دوم ، شهادات را امام هادی علیه السلام بیان فرموده اند ،
شهادت به وحدانیت خداوند
شهادت به نبوت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه
شهادت به امامت ائمه اطهار صلوات الله علیهم
– طبقه سوم ، ۸ مورد از امکانات گسترده ای که خداوند تبارک و تعالی به ائمه عنایت فرموده است را امام هادی علیه السلام بیان فرموده اند .که از اصطفاکم بعلمه …تاایدکم بروحه.. میباشد.
– طبقه چهارم ، ۱۲ ماموریتی را که امام در میان مخلوقات دارند و توسط ابزار ۸ گانه ای که خدا به آنها داده است ، عمل میکنند را امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره بیان فرموده اند . از ..رضیکم خلفاءفی ارضه …تا ادلاء علی صراطه ..