ذکر “لایه های ظلمت” و “مزایای ظهور”

در حدود ۳۰ فراز از دعای ندبه.