ذکر لایه های ظلمت و مزایای ظهور در دعای ندبه را در ویدئوی زیر مشاهد نمایید.