شرح دعای عرفه (۱)

 موضوع :

یکی از راهکارهای امام حسین علیه السلام در دعای عرفه برای محفوظ ماندن از آفات دنیا