لزوم تغییر نیت با تکیه بر روایات قسمت اول

روایت ابوبصیر (۱)

— توجه به مظلومیت امام پس از دفع و ازاله از مقامی که خدا برایش در حکومت بر دنیا خواسته باید محور ظهور خواهی باشد.

نمونه (۱) : از پاسخی که امام صادق صلوات الله علیه بعد از سوال ابوبصیر دادند می فهمیم برای تحقق ظهور توجه به مقام غصب شده ی امام باید محور ظهورخواهی شیعیان قرار گیرد ، همین یعنی :

اجتماع قلوب شیعیان در وفای بعهد امام !