لزوم تغییر نیت با تکیه بر روایات قسمت دوم

روایت “انواع قلب”

— براحتی از روایاتی که معصومین علیهم السلام در موضوع مهدویت و ظهور فرموده اند میتوان فهمید که راه برون رفت از غیبت را به شیعیان نشان داده اند .
– یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه معصومین بوده نحوه ی درخواست شیعیان و نوع نیتی است که باید نسبت بظهور داشته باشند که بخوبی روشنگری نموده اند.

– یکی از موارد روایتی است که قلب را به انواعی تقسیم می کند :

– از این روایت و نیز فرازهای حدیث کساء بر می آید که باید امام را در اولویت نسبت به دنیا و آخرتمان قرار دهیم .

در این کلیپ باستناد روایت انواع قلب و نیز مفاد حدیث کساء با دلایل کافی ثابت شده لازمست شیعیان نیتشان را در ظهور خواهی تنها فرَج و گشایش برای امام مظلومی که بیش از ۱۱۸۰ سال است از حقشان محروم شده اند قرار دهند و لاغیر .